Kushtet e përdorimit

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Kjo ueb faqe operohet nga Sasch. Në të gjithë faqen, termat “ne”, “neve” dhe “tonë” i referohen Sasch-it. Sasch-i jua ofron juve si përdorues këtë ueb faqe, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe, me kusht që ju t’i pranoni të gjitha termat, kushtet, politikat dhe njoftimet e përcaktuara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka prej nesh, ju angazhoheni në “Shërbimin” tonë dhe pranoni të respektoni termat dhe kushtet e mëposhtme (“Termat e Shërbimit”, “Termat”), duke përfshirë ato terma dhe kushte shtesë dhe politikat të referuar këtu dhe/ose të disponueshme përmes hyperlink-ut. Këto Terma të Shërbimit vlejnë për të gjithë përdoruesit e faqes, përfshirë përdoruesit pa kufizime që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi t’i lexoni me kujdes këto Terma të Shërbimit përpara se të hyni ose ta përdorni ueb faqen tonë. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni t’i respektoni këto Terma të Shërbimit. Nëse nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje, atëherë mund të mos hyni në faqe ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Terma të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi është i kufizuar shprehimisht ndaj këtyre Termave të Shërbimit.

Edhe çdo tipar ose mjet i ri që shtohet në shitoren aktuale do t’i nënshtrohet Termave të shërbimit. Ju mund ta shqyrtoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Termave të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në ueb faqen tonë. Është përgjegjësia juaj që ta kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime. Përdorimi ose qasja juaj e vazhdueshme në ueb faqe pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Shitorja jonë ka si host Shopify Inc. Ata na ofrojnë platformën online të e-tregtisë që na lejon t’i shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.


NENI 1 - TERMAT E PLATFORMËS VIRTAUALE ONLINE

Duke u pajtuar me këto Terma të Shërbimit, ju përfaqësoni se ju jeni të paktën në moshë madhore në shtetin tuaj ose provincën e vendbanimit, ose se jeni në moshë madhore në shtetin tuaj ose provincën e vendbanimit dhe se ju na keni dhënë pëlqimin tuaj që të lejoni që këtë faqe ta përdorë ndonjë nga të varurit tuaj të mitur.

Ju nuk mund t’i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, as nuk mundeni që gjatë përdorimit të Shërbimit t’i shkelni ligjet në juridiksionin tuaj (përfshirë por u të kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).

Ju nuk duhet të transmetoni ndonjë worm ose virus ose ndonjë kod të një natyre destruktive.

Një thyerje ose shkelje e ndonjë prej Termave do të rezultojë në ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.


NENI 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shërbimin ndaj kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartelës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime nëpër rrjete të ndryshme; dhe (b) ndryshime për t’u përputhur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartelës së kreditit është gjithnjë i kriptuar gjatë transferimit në rrjet.

Ju pranoni të mos riprodhoni, duplikoni, kopjoni, shitni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, të përdorimi Shërbimin, ose t’i qaseni Shërbimit ose ndonjë kontakti në ueb faqen përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne.

Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për komoditet dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë përndryshe në këto Terma.


NENI 3 - SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHA E INFORMACIONIT

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacionet e vëna në dispozicion në këtë faqe nuk janë të sakta, të plota ose aktuale. Materiali në këtë ueb faqe është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burimet më të sakta, më të plota ose më të shpejta të informacionit parësor. Çdo mbështetje në materialin në këtë ueb faqe është nën riskun tuaj.

Kjo ueb faqe mund të përmbajë disa informacione historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë ndonjë informacion në ueb faqen tonë. Ju pranoni që është përgjegjësia juaj t’i monitoroni ndryshimet në ueb faqen tonë.


NENI 4 - MODIFIKIMET E SHËRBIMIT DHE ÇMIMEVE

Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Ne rezervojmë të drejtën për ta modifikuar ose ndërprerë në çdo kohë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj palëve të treta për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose mosvazhdim të Shërbimit.


NENI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion online ekskluzivisht përmes ueb faqes. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe do t’i nënshtrohen kthimit ose këmbimit vetëm sipas Politikës sonë të Kthimit.

Ne kemi bërë çdo përpjekje për t’i shfaqur sa më saktë që të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në shitore. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj të jetë e saktë.

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasitë e çdo produkti ose shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimi i produktit janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa njoftim, vetëm sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën e mosvazhdimit të çdo produkti në çdo kohë. Çdo ofertë për cilindo produkt ose shërbim të bërë në këtë ueb faqe është e pavlefshme aty ku është i ndaluar.

Ne nuk garantojmë që cilësia e çdo produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.


NENI 6 - SAKTËSIA E INFORMACIONIT TË FATURIMIT DHE LLOGARISË

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju të bëni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund t’i kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të bëra nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartelë krediti, dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën faturë dhe/ose adresë të transportit. Në rast se bëjmë një ndryshim ose ta anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t’ju njoftojmë duke ju kontaktuar me e-mail dhe/ose në adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën t’i kufizojmë ose ndalojmë porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se bëhen nga tregtarët, shitësit ose distributorët.

Ju pranoni të siguroni informacione aktual, të plotë dhe të saktë të blerjes dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në shitoren tonë. Ju pranoni ta përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacionet e tjera, përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartelave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund t’i përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi shikoni Politikën tonë të Kthimit.


NENI 7 - MJETET OPSIONALE

Ne mund t’ju sigurojmë mundësinë e përdorimit të mjeteve të palëve të treta, të cilat ne as i monitorojmë, as i kontrollojmë dhe as nuk kemi input.

Ju e njihni dhe pranoni se ne ofrojmë qasje në mjete të tilla “siç janë” dhe “siç disponohen” pa asnjë garanci, përfaqësim ose kushte të çfarëdo lloji, dhe pa ndonjë mbështetje. Ne nuk do të mbajmë çfarëdo përgjegjësie që lind nga apo që lidhet me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes ueb faqes është plotësisht në riskun dhe diskrecionin tuaj dhe ju duhet të siguroheni që i njihni dhe i aprovoni termat e mjeteve që sigurohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.

Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime të reja dhe/ose tipare përmes ueb faqes (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Edhe këto tiparet dhe/ose shërbime të reja do t’u nënshtrohen këtyre Termave të Shërbimit.


NENI 8 - VEGËZAT E PALËVE TË TRETA

Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.

Vegëzat e palëve të treta në këtë ueb faqe mund t’ju drejtojnë tek ueb faqet e palëve të treta që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për të shqyrtuar ose vlerësuar përmbajtjen ose saktësinë, dhe ne nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë detyrim ose përgjegjësi për ndonjë material ose ueb faqe të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkte ose shërbime të tjera të palëve të treta.

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëmtim ose dëme që lidhen me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me ndonjë ueb faqe të palëve të treta. Ju lutemi t’i shqyrtoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni që i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t’i drejtohen palës së tretë.


NENI 9 - KOMENTE TË PËRDORUESIT, REAGIME DHE PARASHTRESA TË TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull kandidatë në konkurs), ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane, ose materiale të tjera krijuese, qoftë online, me email, me postë, ose ndryshe (kolektivisht, ‘komente’), ju pranoni që ne mundemi, në çdo kohë, pa kufizime, t’i modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe përndryshe t’i përdorim në çdo medium të gjitha komentet që ju na dërgoni. Ne nuk jemi dhe nuk do të jemi nën asnjë detyrim (1) t’i mbajmë komentet në mirëbesim; (2) të paguajmë kompensim për çdo koment; ose (3) për t’i përgjigjemi ndonjë komenti.

Ne mundemi, por nuk kemi asnjë detyrim, të monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që përcaktojmë në diskrecionin tonë të vetëm së është e paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, keqdashëse, pornografike, e pahijshme ose përndryshe e kritikueshme ose që shkel pronësinë intelektuale të ndonjë pale ose këto Terma të Shërbimit.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose pronësore. Ju më tej pranoni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose përndryshe të paligjshme, abuzive ose të pahijshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware tjetër që në ndonjë mënyrë mund të ndikojë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë ueb faqe të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetvetes, ose përndryshe të na mashtroni ne ose palët e treta në lidhje me origjinën e ndonjë komenti. Ju jeni përgjegjësi i vetëm për çdo koment që bëni dhe për saktësinë e tyre. Ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi dhe nuk kemi asnjë detyrim për komentet e postuara nga ju ose ndonjë palë e tretë.


NENI 10 - INFORMACIONI PERSONAL

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes shitores rregullohet nga Politika jonë e privatësisë. Për të parë politikën tonë të privatësisë.


NENI 11 - GABIMET, PASAKTËSITË DHE LËSHIMET

Herë pas here, në faqen tonë ose në Shërbim mund të ketë informacion që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për t’i korrigjuar gabimet, pasaktësitë ose lëshimet, dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin ose për t’i anuluar porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë ueb faqe të lidhur është i pasaktë, në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak (përfshirë pasi ta keni dorëzuar porosinë tuaj).

Ne nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë ueb faqe të lidhur, përfshirë pa kufizime, informacione për çmimet, përveç siç kërkohet nga ligji. Asnjë përditësim i caktuar ose data e rifreskimit e aplikuar në Shërbim ose në ndonjë ueb faqe të lidhur, nuk duhet të merret se tregon se janë ndryshuar ose përditësuar të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë ueb faqe të lidhur.

NENI 12 - PËRDORIMET E NDALUARA


Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Termat e Shërbimit, juve ju ndalohet ta përdorni ueb faqen ose përmbajtjen e saj: (a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) që t’u kërkoni të tjerëve të kryejnë ose të marrë pjesë në ndonjë veprim të kundërligjshëm; (c) për të shkelur çdo rregullore, rregull ose ligj ndërkombëtar, federal, krahinor ose shtetëror, ose urdhëresa lokale; (d) për të shkelur të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) për të ngacmuar, abuzuar, fyer, dëmtuar, shpifur, përfolur, frikësuar, ose diskriminuar në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose aftësisë së kufizuar; (f) për të dorëzuar informacion të rremë ose mashtrues; (g) për të ngarkuar ose transmetuar viruse ose çfarëdo lloji tjetër të kodit me qëllim të keq që përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë ueb faqeje të lidhur, ueb faqe të tjera, ose Internetin; (h) për mbledhjen ose gjurmimin e informacionit personal të të tjerëve; (i) për phish, pharm, pretext, spider, crawl, ose scrape; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) për të ndërhyrë ose anashkaluar tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë ueb faqeje të lidhur, ueb faqeve të tjera ose Internetit. Ne rezervojmë të drejtën ta ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose të ndonjë ueb faqeje të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.


NENI 13 - MOHIMI I PËRGJEGJËSISË SË GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë se përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë se rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni se herë pas here ne mund ta heqim shërbimin për periudha kohe të pacaktuara ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa ju njoftuar.

Ju pranoni shprehimisht se përdorimi juaj ose pamundësia për ta përdorur shërbimin është në riskun tuaj vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e dorëzuara për ju përmes shërbimit janë (përveç siç përcaktohet shprehimisht nga ne) të ofruara ‘siç janë’ dhe ‘siç disponohen’ për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë të shprehura ose të nënkuptuara, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmërinë, titullin dhe ndalimin e shkeljeve të tyre.

Në asnjë rast, Sasch-i, drejtorët, zyrtarët, të punësuarit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për çdo lëndim, humbje, pretendim, ose ndonjë dëmshpërblim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, incidental, ndëshkues, special, ose pasues të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizime, fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit, ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë bazuar në kontratë, qoftë për shkelje (përfshirë pakujdesinë), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi i ndonjë prej shërbimeve ose produkteve të blera me përdorimin e shërbimit, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, gabime ose lëshime në çfarëdo përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vënë në dispozicion ndryshe përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose incidentale, në shtetet ose juridiksionet e tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.


NENI 14 - DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, të mbroni dhe ta mbani të padëmtuar Sasch-in dhe kompaninë tonë mëmë, filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, zyrtarët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnizuesit, praktikantët dhe të punësuarit, të padëmtuar nga çdo pretendim apo kërkesë, përfshirë këtu tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak të ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Termave të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose nga shkelja juaj e ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.


NENI 15 – SHKËPUTJA

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Termave të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, kjo dispozitë do të jetë megjithatë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet se ndahet nga këto Terma të Shërbimit, dhe përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.


NENI 16 - NDËRPRERJA

Detyrimet dhe përgjegjësitë e palëve të mbartura para datës së ndërprerjes do t’i mbijetojnë ndërprerjes së kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.

Këto Terma të Shërbimit janë efektive, përveç nëse dhe derisa të ndërpriten nga ju ose ne. Ju mund t’i ndërpritni këto Terma të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi më t’i përdorni Shërbimet tona, ose kur pushoni së përdoruri ueb faqen tonë.

Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar të zbatoni ndonjë term ose dispozitë të këtyre Termave të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e prapambetura deri në dhe përfshirë datën e ndërprerjes; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t’ju mohojmë qasjen në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).


NENI 17 - MARRËVESHJA E PLOTË

Dështimi jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Termave të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.

Këto Terma të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregullore e funksionimit e postuar nga ne në këtë ueb faqe ose në lidhje me Shërbimin, përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh, dhe rregullojnë përdorimin tuaj të Shërbimit, duke suprimuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak ose bashkëkohor, qoftë me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, versionet paraprake të Termave të Shërbimit).

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Termave të shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.


NENI 18 - LIGJI DREJTUES

Këto Terma të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë sipas së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të drejtohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Kosovës


NENI 19 - NDRYSHIMET NË TERMAT E SHËRBIMIT

Ju mund ta shqyrtoni versionin më aktual të Termave të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të përditësojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë ndonjë pjesë të këtyre Termave të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në ueb faqen tonë. Është përgjegjësia juaj ta kontrolloni periodikisht ueb faqen tonë për ndryshime. Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose hyrja në ueb faqen tonë ose Shërbim pas postimit të çdo ndryshimi në këto Terma të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.


NENI 20 - INFORMACIONI I KONTAKTIT

Pyetjet në lidhje me Termat e Shërbimit duhet të na dërgohen tek info@saschbrands.com.

Shporta juaj (0)

Nuk ka produkte në shportë